L1 a L2 v bilingválnom kontexte

Tak ako veľká väčšina príslušníkov národnostných menšín aj my dolnozemskí Slováci sme sa nestali dobrovoľne bilingvistami. Nebadane sme na to prinútení už samým tým, že bez ovládania srbského jazyka nemôžeme v plnej miere fungovať v štáte, v ktorom žijeme. Srbčina je teda naším druhým jazykom (L2 – L ako language) a materinský jazyk je prvým jazykom (L1).

V poslednom čase sa stretávame s jedným celkom predpokladateľným fenoménom: zápis slovenských detí – so slovenským materinským jazykom – do tried, v ktorých sa výučba koná v srbskom jazyku. Ako dôvod sa najčastejšie uvádza obava rodičov, že deti neskôr nezvládnu srbský jazyk v dostatočnej miere, ktorá im zabezpečí nehatené školenie na strednej, či vysokej škole. Výsledky vedeckých výskumov hovoria niečo celkom iné.

Schopnosť osvojiť si jazyk u malých detí už veľmi dávno upútala pozornosť lingvistov, psychológov, psycholingvistov. U dospelých vzbudzuje obdiv, že sú malé a neskúsené deti vstave nielen naučiť sa slová daného jazyka, ale získať aj jazykové pravidlá a naučiť sa zostavovať vety podľa tých pravidiel. Dospelí majú neporovnateľne väčšie ťažkosti, ak sa chcú naučiť nejaký cudzí jazyk a pritom ho nikdy nezvládnu po úroveň originálneho hovorcu. Každé zdravé dieťa sa naučí hovoriť svoj materinský jazyk. Ten jazyk je súčasťou identity osoby, teda jeho neoddeliteľnou časťou.

Vyučovanie v nematerinskom jazyku

Vyučovaním v nematerinskom jazyku nútime dieťa, aby si svoju materčinu, teda aj časť svojho ja, svojej kultúry, nechalo pred školskými dverami. V závislosti od prostredia môže sa stať, že dieťa bude nejakým spôsobom aj potrestané (nie fyzicky!) za prejavy vo svojom materinskom jazyku. Prinútili sme 6–7-ročné dieťa, aby sa utopilo bez záchranného pásu v nematerinskom jazyku. Vyučovanie v nematerinskom jazyku si vyžaduje dodatočnú námahu a energiu. O veľmi krátky čas deti získajú dobré komunikatívne schopnosti aj v druhom jazyku, avšak je otázne, koľko času musí uplynúť v tom veku detí, aby ten druhý jazyk používali aj ako prostriedok myslenia, teda aby získali adekvátnu kognitívnu kompetenciu v druhom jazyku. Výskumy hovoria, že deti potrebujú od 5 do 7 rokov na to, aby sa dostali do rovnoprávneho položenia s deťmi, ktorým je srbčina, v tomto prípade, materinský jazyk.

Ďalší overený fakt je ten, že tieto deti veľmi rýchlo utrácajú kompetencie vo svojom materinskom jazyku. Ako rýchlo, to závisí od domáceho prostredia a od koncentrovanosti jazykovej menšiny v prostredí, kde dieťa žije. Každý rodič má právo zvoliť vyučovací jazyk pre svoje dieťa. Práve preto je nevyhnutné rodičom poukázať na to, že ak sa výučba realizuje v menšinovom jazyku, to nezmenšuje schopnosť pre učenie druhého jazyka – väčšinového. Jestvuje vzájomná závislosť medzi materinským a nematerinským jazykom, t. j. vývin materinského jazyka podporuje osvojovanie nematerinského. Jazykové skúsenosti, ktoré dieťa získalo prostredníctvom materinského jazyka, sú nezameniteľné pramene pre získavanie hovorových schopností v druhom jazyku. Samozrejme, rozdiely, ktoré jestvujú medzi tými dvomi jazykmi, môžu nielen pomôcť, ale aj škodiť pri osvojovaní pravidiel a štruktúr druhého jazyka. Hovorový mechanizmus dieťaťa je dostatočne ohybný, takže systém a pravidlá materinského jazyka nerobia väčšie prekážky v učení druhého jazyka. Pritom pri výučbe v prvom jazyku – materinskom vzniká priestor pre ten jazyk, ktorý má menšie šance na rozvoj, a to je v našom prípade slovenský jazyk.

Slovenčina a srbčina sú geneticky a štrukturálne veľmi podobné jazyky. Ich vplyv je vzájomný, prebieha v oboch smeroch. Objavovanie pravidiel druhého jazyka (na základe pravidiel prvého jazyka) je preto oveľa rýchlejšie ako napríklad u detí, ktorým je maďarčina materinský jazyk. O to je väčší podnet pre vychovávateľov (v najširšom zmysle slova) nájsť ten správny spôsob, ako naučiť deti druhému jazyku.

Komunikatívno-skúsenostný model

Jeden z možných spôsobov je takzvaný komunikatívno-skúsenostný model, ktorý sa v našom prostredí snaží uplatniť Melania Mikešová, osvedčená odborníčka v lingvistických kruhoch. Tento model sa začína uplatňovať ešte v predškolskej ustanovizni. Treba však zdôrazniť, že na úspešnú komunikáciu v určitom jazyku nestačí len poznať slová a gramatické pravidlá, ale treba najprv získať skúsenosť, a nie menej dôležité sú i zručnosti pre komunikáciu. Preto sa neodporúča učiť deti určitý jazyk izolovane. Podobnosť v gramatike a lexike slovenského a srbského jazyka umožňuje napredovanie rýchlymi krokmi v učení L2. Práve preto je potrebné osobitnú pozornosť venovať slovám podobného tvaru, ale rôzneho významu v L1 a L2.

Teda výučba v L1 neberie deťom energiu na úspešné zdolanie L2, práve naopak, pomáha im v tom. Podstatná otázka je, akým spôsobom sa na školách realizuje výučba L2 – srbského jazyka. Tento jazyk, s ktorým máme časté a intenzívne styky, sa nemá vyučovať ako cudzí jazyk. Je oveľa účinnejšie výučbu založiť na princípe komparácie dvoch jazykov, aby si deti mohli urobiť maximálnu dištanciu medzi dvomi jazykmi, v našom prípade veľmi podobnými. Je nevyhnutné z hľadiska účinnosti, aby každá jazyková menšina mala svoj program výučby srbčiny ako L2.

L1 a L2 v bilingválnom kontexte
Rate this post